شرایط خدمات ایده سازان بی‌نهایت

کلیه کاربران سرویسهای ایده سازان بی‌نهایت و کلیه اشخاص پس از تهیه هر یک از سرویسهای ایده سازان بی‌نهایت، موظف به رعایت کامل مقررات و قوانین جاریه نظام جمهوری اسلامی ایران و کنوانسیون ها و مقررات و عهد نامه های بین المللی مصوب در زمینه امور رایانه ای و اینترنتی ( و مقررات داخلی سایت edesazan.com ) می باشند.

در صورت تغییر ضوابط و مقررات حاکم نسبت به قرارداد هایی که مدت زمان آن ها به پایان نرسیده است، مقررات جدید عطف ما سبق می شود.

تعاریف

طرفین قرارداد

2.1 ایده سازان بی‌نهایت: ایده سازان بی‌نهایت با مدیریت جناب آقای سعید طالبی طادی، با آدرس وبگاه edesazan.com که در این توافق نامه ایده سازان نامیده می شود.
2.2 خریدار : به مشخصات مندرج در فرم خرید سرویس.
تبصره : در مورد شخص حقوقی، نماینده معرفی شده، دارای اختیارات و تعهدات مقرر در قرارداد متضامنا با شخص حقوقی می باشد. نماینده به موجب فرم ثبت نام و یا اعلام بعدی، در سربرگ شرکت معرفی می گردد و تا زمان معرفی نماینده علی رغم اجرای شروع قرارداد، خدمات به شرکت ارائه نمی گردد و این مدت به مدت قرارداد اضافه خواهد شد.
2.3 مدارک لازم جهت ثبت نام اشخاص حقیقی کپی کارت ملی
2.4 مدارک لازم جهت ثبت نام اشخاص حقوقی برای اشخاص حقوقی کپی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات درخصوص نشانی شرکت و اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل و دارندگان حق امضاء می باشد که متقاضی می بایست ظرف مدت48ساعت از تاریخ ثبت نام در سایت و واریز وجه نسبت به تحویل فیزیکی آنها به نشانی ایده سازان بی‌نهایت اقدام نماید.
تبصره:قبل از تحویل مدارک مذکور سرویس نامبردگان فعال نمی گردد مگر با ارائه تعهد دراین خصوص.جهت تحویل حداکثر تایک ماه از تاریخ ثبت نام چنانچه متقاضی در مواعد مذکور از تحویل مدارک امتناع نماید چنانچه سرویس وی حتی فعال گردیده باشد تعلیق می شود. درصورت مغایرت اطلاعات ثبت نامی درسایت و مدارک هویتی واقعی سرویس تعلیق خواهد شد.در آن صورت خریدار مسئول کلیه خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی خواهد بود.
2.5 خریدار اذعان می نماید که کلیه اطلاعات هویتی ارائه شده و آدرسها وشماره تماس و امثالهم صحیح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها در پرتال کاربران می کوشد. شرکت حق دارد هر زمان که نیاز به کنترل این اطلاعات داشته تصویر برابر اصل این اطلاعات را از خریدار دریافت نماید. شرکت حق دارد تا تکمیل اطلاعات صحیح و مستند نسبت به تعلیق سرویس اقدام نماید.
2.6مالکیت سرویس و کلیه مسئولیتها و حقوق مرتبط با آن، بر عهده خریدار و نماینده خریدار هریک متضامنا می باشد.

نحوه ارتباط طرفین
3.1 آدرس ایمیل خریدارکه در پرتال کاربران ثبت گردیده است، بعنوان وسیله ارتباطی ایده سازان بی‌نهایت با وی محسوب می گردد.
3.2 کلیه مکاتبات ایده سازان بی‌نهایت با خریدار از طریق ایمیل خریدار صورت خواهد گرفت و ارسال ایمیل بمنزله ابلاغ به خریدار تلقی می گردد و اثبات عدم ابلاغ به عهده خریدار می باشد.ضمنا وسیله ارتباطی خریدار با ایده سازان بی‌نهایت ثبت تیکت در پرتال پشتیبانی با دریافت شماره پیگیری و یا ارسال نامه توسط پست پیشتاز و اخذ رسید به نشانی ایده سازان بی‌نهایت خواهد بود.چنانچه نشانی ایمیل خریدار و یا سایر اطلاعات وی در پرتال تغییر نماید وی ملزم به تصحیح آن طی مدت 48ساعت از تغییر خواهد بود.در غیر اینصورت مسئولیت عواقب آن بعهده خریدار می باشد و خریدار نمی تواند درصورت تغییر نشانی ایمیل و عدم اطلاع آن به ایده سازان بی‌نهایت مدعی عدم ابلاغ اخطارهای ایده سازان بی‌نهایت باشد.
تغییرات
4.1 چنانچه خریدار در هر زمان بخواهد سرویس خود را ارتقا دهد درصورت موافقت ایده سازان بی‌نهایت مبلغ پرداختی بابت سرویس فعلی نسبت به زمان باقی مانده محاسبه و با پرداخت مابه التفاوت مبلغ زمان باقی مانده و نرخ سرویس بهتر سرویس فعلی به سرویس جدید ارتقاء می یابد،لیکن امکان تغییر سرویس به سرویس پایین تر صرفا بدون بازگشت هرگونه مبلغی امکان پذیر خواهدبود.
4.2 چنانچه درراستای ارائه خدمات ایده سازان بی‌نهایت به خریدار نیاز به کارشناسی یا نیروی فنی باشد که جزء خدمات ایده سازان بی‌نهایت محسوب نمی گردد ارائه خدمات مذکور منوط به پرداخت هزینه آن طبق تعرفه روز می باشد.
ملاک تغییرات تعرفه سایت ایده سازان بی‌نهایت می باشد.
4.3 تغییرات فنی : ایده سازان بی‌نهایت حق انجام تغییرات فنی، سخت افزاری، نرم افزاری یا شبکه ای را در سرویسهای ارائه شده دارد. در مورد تغییراتی که سرویس خریدار را تحت تاثیر قرار می دهد ایده سازان بی‌نهایت موظف است از یک روز تا یک ماه قبل از اعمال تغییرات ، از طریق وب سایت ایده سازان بی‌نهایت، پرتال کاربران یا پرتال پشتیبانی ویا ارسال خبر نامه به آدرس Email خریداران اطلاع رسانی نماید. خریدار موظف است خود را با این تغییرات سازگار نماید.
هرگاه به دلیل موارد ضروری، ایده سازان بی‌نهایت امکان اطلاع رسانی را از دست بدهد ویا فوریتهای فنی وی را ناچار به این امر نماید مسئولیتی برای اطلاع رسانی زمان ونحوه تغییرات نخواهد داشت ضمنا خریدار به ایده سازان بی‌نهایت وکالت می دهد تا درزمان مورد نیاز در جهت بهبود سطح کیفی سرویس اقدام به انجام فعالیتهای سخت افزاری و نرم افزاری روی سرویسهای میزبانی آن نماید.
4.4 تغییرات مالکیت : تغییرات مالکیت سرویس از طریق درخواست کتبی خریدار یا وکیل قانونی وی با حدود اختیارات لازم انجام میگردد. تغییرات پس از ارائه مدارک هویتی اعمال خواهد شد.
تحویل خدمات
5.1.1 پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خریدار، با آماده تحویل شدن سرویس خریداری شده، مراتب از طریق ایمیل مندرج در پروفایل به خریدار اطلاع داده می شود. عدم دسترسی خریدار به آدرس ایمیل مانع تحویل سرویس نمی گردد.
5.1.2 خریدار در صورتیکه در بازه زمانی حداکثر زمان تحویل، ایمیل مذکوررا دریافت ننماید موظف است حداکثر 2روز پس از پایان زمان تحویل مجاز بصورت کتبی وبا امضا نامه، مراتب را به بخش فروش ایده سازان بی‌نهایت اعلام نماید.
5.1.3 در صورت بروز شرایط ویژه فنی ویا محدودیتهایی که تحویل در زمان مقرر آن انجام نشود، ایده سازان بی‌نهایت مجاز به افزایش زمان تحویل سرویس تا 2برابر خواهد بود.
5.1.4 چنانچه خریدار اقدام به خرید سرویس نماید، لیکن تا مدت یک ماه از تاریخ سرویس خریداری شده خدمات دائر نگردد خریدار می تواند نسبت به فسخ قرارداد ظرف مدت 45 روز از تاریخ خرید سرویس اقدام نماید.
در صورت انقضای مدت مذکور خریدار حق فسخ معامله را نخواهد داشت و ابتدای ارائه خدمات از تاریخ دائری سرویس محسوب می گردد.
5.1.5 ایده سازان بی‌نهایت مسئولیتی در قبال عدم استفاده خریدار از سرویس خریداری شده وتحویل شده ندارد.
5.1.6 سرویسهای مرتبط با دامنه ای که توسط ایده سازان بی‌نهایت ثبت ویا تمدید نشده اند ونزد ثبت کننده دیگری می باشند در هنگام پرداخت سفارش تحویل شده فرض می گردند.
5.2 حداکثر زمان تحویل
5.2.1 حداکثر زمان تحویل برای سرویسهای ایده سازان بی‌نهایت که با عنایت به شرایط عمومی کشور وبا فرض بدترین حالات یک ماه می باشد
5.2.2 در صورت عدم انجام سفارش در محدوده حداکثر زمان تعریف شده، مشتری موظف به اعلام کتبی با امضا ذیل نامه به بخش فروش ایده سازان بی‌نهایت و دریافت رسید ارسال می باشد
5.2.3 پس از ثبت دامنه اطلاع رسانی به خریدار، ایده سازان بی‌نهایت هیچ مسئولیتی نسبت به آن دامنه نخواهد داشت و مسئولیت آن تماما بر عهده خریدار خواهد بود.
5.2.4 در مورد ثبت دامین های ir با توجه به اینکه پژوهشگاه دانشهای بنیادی ( ایرنیک ) مسئولیت تایید و فعال نمودن آن را به عهده دارد، ایده سازان بی‌نهایت مسئولیتی در خصوص تائید و زمان تحویل آن را نداشته و خریدار نمی تواند در این خصوص ادعایی نماید. لیکن در صورتیکه مدت تائید آن بیش از یک ماه به طول انجامد، مشروط بر اینکه اطاله زمان ناشی از نقص مدارک و اقدامات متقاضی نباشد قرارداد منفسخ و با اعلام انفساخ توسط خریدار وجه پرداختی ایشان مسترد خواهد شد.
5.3 تطابق با سفارش : در صورت وجود هرگونه مغایرت سرویس ارائه شده به خریدار با مشخصات سرویس، خریدار موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تحویل به ایده سازان بی‌نهایت اعلام نموده و ایده سازان بی‌نهایت موظف است مراتب اصلاح را در اسرع وقت به عمل آورد در غیر اینصورت مسئولیت ایده سازان بی‌نهایت صرفا محدود به اصلاح سرویس پس از تاریخ اعلام خریدار و فقط تا پایان زمان سرویس در سفارش می باشد وزمان سرویس دهی افزایشی نخواهد یافت.
امنیت و محرمانگی
6.1 به طور کلی محیط اینترنت به همان میزان سایر محیط های ارتباطی مانند پست، دورنگار و تلفن برای انتقال اطلاعات محرمانه امنیت دارد. در کلیه این محیطها ممکن است اطلاعات استراق سمع شوند. به همین دلیل ضمن آنکه ایده سازان بی‌نهایت تمام تلاش خود را برای ایجاد محیطی امن برای نگهداری و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه می نماید، با این حال از جانب احتیاط از خریداران می خواهد که همیشه ارتباطات آنلاین اینترنتی خود را نا امن فرض نمایند. ایده سازان بی‌نهایت هیچ گونه مسئولیتی در رابطه با امنیت تبادل اطلاعات از شبکه و سرورهای خود نمی پذیرد.
6.2ایده سازان بی‌نهایت با تدابیر امنیتی خود در حد عرف و امکانات موجود ایده سازان بی‌نهایت مسئول حفظ امنیت پایه سرویس های خود می باشد.
6.3 ایده سازان بی‌نهایت مسئولیتی نسبت به ضعف ایمنی ناشی ازنرم افزارها، application ها ویا برنامه های مورد استفاده خریدار ندارد.
6.4 ایده سازان بی‌نهایت مسئولیتی نسبت به امنیت تبادل داده ما بین خریدار وسرورهای خود ندارد.
6.5 ایده سازان بی‌نهایت مسئولیتی نسبت به در اختیار گرفتن کلمه عبور سرویسهای خریدار، توسط اشخاص ثالث ندارد.
6.6 ایده سازان بی‌نهایت موظف به رعایت محرمانگی کلیه داده ها و نرم افزارهای موجود در حد عرف و امکانات ایده سازان بی‌نهایت سرویس خریدار می باشد و همچنین آنرا در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.
6.7 ایده سازان بی‌نهایت تلاش خود را برای حصول امنیت حساب آنلاین خریداران در حد عرف و امکانات ایده سازان بی‌نهایت انجام می دهد از اینرو ایده سازان بی‌نهایت نسبت به اموری که در حیطه مسئولیت خریدار از لحاظ نگهداری امنیت حساب خود می باشد مسوولیتی ندارد.
مرجع قضاوت
در صورت بروز اختلاف، جهت رفع اختلاف، خریدار موظف است بدوا نسبت به اعلام موضوع به واحد روابط عمومی ویا دفتر مدیریت ایده سازان بی‌نهایت اقدام نموده و رسید کتبی دریافت نماید. تا موضوع مورد رسیدگی واقع گردد در صورت عدم حصول نتیجه پس از 15روزکاری، طرفین می توانند به شورای انتظامی سازمان نظام صنفی مراجعه نموده تا موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار داد. ضمنا طرفین نظر این شورا را به عنوان حکم مرضی الطرفین پذیرفته وحق شکایت ویا درخواست حکم به سایر مراجع را نخواهند داشت.
فعالیتهای غیر مجاز خریدار
تخطی از هر یک از شرایط درج شده در ذیل موجب تعلیق سرویس می شود. ایده سازان بی‌نهایت تنها تشخیص دهنده تخطی از شرایط مندرج می باشد. ایده سازان بی‌نهایت حق قطع سرویس بدون هیچ اخطار قبلی و یا اجتناب از سرویس دهی را برای خود محفوظ می دارد. زمانی که ایده سازان بی‌نهایت از تخطی یک خریدار از شرایط مندرج اطلاع پیدا می کند نسبت به بررسی فنی و یا حقوقی موضوع اقدام خواهد کرد در این زمان ممکن است برای جلوگیری از ادامه تخلف سرویس خریدار به صورت موقت قطع گردد. پس از تکمیل بررسی ها ایده سازان بی‌نهایت بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازی، تعلیق یا قطع سرویس خاطی خواهد بود همچنین ایده سازان بی‌نهایت در صورت لزوم حق پیگرد قانونی متخلف را نیز برای خود محفوظ می دارد. هر گونه عملی که در اینجا به آن اشاره نشده باشد ولی از نظر قوانین جاری کشور ایران یا کشور محل قرارگیری سرورها خلاف باشد نیز تخلف از شرایط خدمات محسوب می گردد. ایده سازان بی‌نهایت هیچگونه وجهی به خریدار متخلف از شرایط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعای خسارت یا هزینه مدت باقیمانده سرویس پرداخت نخواهد نمود. همچنین خریدار متخلف مسئول جبران خسارت وارده به ایده سازان بی‌نهایت خواهد بود. قسمتی از تخلفات عبارتند از :
استفاده از نرم افزارهای بدون رعایت حق کپی رایت ایران و بین المللی.
نصب ویا استفاده برنامه ای که موجب اختلال در عملکرد سرور گردد .
ارسال یا اجرای فایلهای اجرایی مانند فایلهایی با پسوند exe , com , bat , vbsو امثالهم و در صورت وجود این فایلها بدون اخطار از فضای خریدار حذف می شود و با خریدار بر طبق قانون برخورد می گردد
خریدار مجاز به استفاده از کدهای مخرب مانند انواع ویروسها و یا سورس هایی که موجب آلودگی یا پایین آمدن امنیت سرور گردد نمی باشد.
استفاده از برنامه های ضعیف نگارشی که موجب نفوذ به سرویس وسایر سرویسهای دیگرایده سازان بی‌نهایت وسایر خریداران گردد.
وجود فایلهای حاوی ویروس عمدا ویا سهوا در فضای سرویس مورد خریداری
ارسال هرزنامه (Spam ) عمدا ویا سهوا (ملاک، گزارش RBL و یا بررسی تیم فنی ایده سازان بی‌نهایت می باشد) حتی اگر از سرویس میل سرویس دهنده ثالثی استفاده شده باشد.
ارسال ایمیل بصورت گروهی و تعداد بالا (حداکثر 1000 ایمیل در روز و 50 ایمیل در 10 دقیقه مجاز می باشد به شرط آنکه کلیه گیرندگان ایمیلها، خودشان درخواست دریافت ایمیل از خریدار را داشته و آدرس و توضیح نحوه لغو عضویت به زبان انگلیسی در متن ایمیل وجود داشته باشد).
گزارش فنی ایده سازان بی‌نهایت و یا IDC که سرور میزبانی در آن می باشد نسبت به انجام اعمال مغایر قانون ایده سازان بی‌نهایت .
عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جمهوری اسلامی ایران (خریدار موظف به کسب اطلاع کامل در مورد این قانون می باشد)
انجام فعالیتهایی که به هر شکل موجب اختلال در ارائه خدمات ایده سازان بی‌نهایت به خریدار و یا سایر خریداران گردد.
استفاده از سرویس جهت ایجاد اختلال و یا نفوذ در سیستمهای اشخاص ثالث.
راه اندازی mail server Open relay.
انجام فعالیت IRC
فعال سازی Recursion برای DNS سرور
عدم رعایت محدوده استفاده از منابع تخصیص یافته در هر سرویس.
مختل كردن امنيت سيستم يا شبكه. در صورت بروز چنين مسائلي ایده سازان بی‌نهایت حق پيگرد قانوني و شکايت از متخلف به مراجع قانوني را محفوظ مي دارد. نمونه هايي از اختلال در امنيت سيستم يا شبكه شامل موارد ذيل مي شود: دسترسي يا استفاده غير مجاز از داده ها، سيستم يا شبكه، از جمله هر گونه تلاش براي جستجو، اسكن يا آزمايش آسيب پذيري يك سيستم يا شبكه، مداخله در خدمات ارائه شده به هر كاربر، ميزبان يا شبكه، شامل: تلاش براي دسترسي به اطلاعات نامه هاي الكترونيكي، تلاش عامدانه براي پر كردن فضاي يك سيستم، تلاش براي تغيير و يا حذف اطلاعات وب سايتها بدون مجوز از مالکان آنها و ...
قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپی رایت بدون مجوز .
استفاده غیر مجاز از علائم تجاری دیگران
استفاده غیر مجاز از لوگو های دیگران
هرگونه تخلف از قانون جرایم رایانه ای ایران
اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم یا کشور
انتشار اکاذیب علیه دیگران
کلاه برداری های اینترنتی و هرگونه عاملی که موجب فریب بازدیدکنندگان شود
سایتهای فعال در زمینه HYIP ویا دارای سیستم هرمی
فروش یا تبلیغ هرگونه کالا یا خدمات غیر مجاز طبق قوانین جاری ایران و کشوری که سرورها در آن قرار دارد
سایتهای مرتبط یا حامی گروههای شناخته شده تروریست بین المللی
استفاده از سرویس های ایده سازان بی‌نهایت برای نگهداری، ارسال، نمایش، انتقال، تبلیغ یا هر عمل مشابه بر روی داده های مرتبط با مسائل جنسی به هر شکل
8.1 مسئولیت محتوای درج شده در سرویس تامین شدۀ خریدار ویا متصل به دامنه خریداری شده از ایده سازان بی‌نهایت تماما بر عهده خریدار است . این مسئولیت شامل موارد تخلف عمد وسهو ویا مواردی که توسط اشخاص ثالث نیز انجام می پذیرد خواهد بود.
8.2 در صورت عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جبران کلیه خسارات وهزینه های مادی ومعنوی کلی وجزئی وارد بر ایده سازان بی‌نهایت در پاسخگوئی به مراجع ذیصلاح بر عهده خریدار خواهد بود.
8.3 ایده سازان بی‌نهایت برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرویسها واقامه دعوا وارائه اطلاعات خریدار که محتوا یا عمل مجرمانه در سرویس خود ویا در سرویس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائی اقدام نماید.
8.4 خریدار موظف است که کلیه مقررات، شرایط و ضوابط ایده سازان بی‌نهایت و قوانین جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید. درصورت عدم رعایت، ایده سازان بی‌نهایت حق تعلیق سرویس به صورت موقت یا دائم و پیگرد قانونی ودریافت خسارت وارده از خریدار را دارد و خریدار موظف به جبران کلیه خسارات وهزینه وارده بر ایده سازان بی‌نهایت می باشد همچنین هیچ وجهی بابت فسخ سرویس ویا ایام باقیمانده سرویس یا خسارت وارده به خریدار متخلف، پرداخت نخواهد شد.
8.5 خریداران مسئول عملکرد خود در رابطه با سرویس تهیه شده می باشند همچنین می بایست به حقوق سایر خریداران ایده سازان بی‌نهایت احترام بگذارند. ایده سازان بی‌نهایت حق تعلیق یا قطع دائم سرویس خریدارانی که به صورت خواسته یا ناخواسته موجب اختلال در سرویس سایر خریداران می گردد را برای خود محفوظ می دارد. ضمنا خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت
8.6 به غیر از آن دسته از قوانین که مستقیما به نحوه استفاده از سرویس برمی گردد که با پایان سرویس به پایان می رسد، بندهای دیگر قوانین پابرجا بوده وخریدار همواره موظف به رعایت قوانین عمومی وحقوقی ایده سازان بی‌نهایت خواهد بود.
8.7 کلیه مسئولیت عدم استفاده صحیح از سرویس خریداری شده با خریدار می باشد و ایده سازان بی‌نهایت تنها مسئول ارائه سرویس استاندارد و بر اساس تعهدات فنی اعلام شده در بسته های میزبانی خود می باشد.
محدوده استفاده از منابع CPU , Disk space , Traffic Data transfer , Ram , و ...
9.1 ایده سازان بی‌نهایت در تعرفه ی خود ویا در سایت این موارد را مشخص نموده و محدوده استفاده از منابع سرویسهای ایده سازان بی‌نهایت برای عموم سرویسها در تعرفه درج شده است .
لیکن موارد زیرنیز باید در نظر باشند.
حداکثر CPU در میزبانی اشتراکی 10% در بازه زمانی 1 دقیقه
حداکثر Ram در میزبانی اشتراکی 100 مگا بایت
حداکثر Data Transfer مجاز بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه
حد اکثر Disk Space بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه
حداکثر Bandwidth لحظه ای در میزبانی اشتراکی 2 مگابیت در ثانیه
9.2 ملاک تشخیص، نرم افزارهای کنترلی و واحد فنی ایده سازان بی‌نهایت خواهد بود.
9.3 ایده سازان بی‌نهایت در صورت تجاوز منابع سرویس کاربر از حدود تعیین شده، حق قطع سرویس بدون اخطار قبلی تا تعیین وضعیت را خواهد داشت و مراتب را به اطلاع خریدار خواهد رساند. در این صورت، ایده سازان بی‌نهایت، پس از ارتقا سرویس توسط خریدار ویا کاهش مصرف، اقدام به ارائه سرویس دهی خواهد نمود.
9.4 در صورتیکه خریدار در استفاده از برخی منابع که قابل اندازه گیری نیستند از حد استاندارد سرویس تجاوز نماید به تشخیص بخش فنی، ایده سازان بی‌نهایت حق قطع سرویس تا تعیین تکلیف جدید را دارد.
محتوا
10.1 سرویسهای ایده سازان بی‌نهایت می بایست در جهت مقاصد قانونی استفاده گردد. انتقال، نگهداری یا انتشار هر گونه اطلاعات یا داده که مخالف هر قانون اجرایی باشد یا مستقیما به تخلف از قانون خاصی کمک کند ممنوع است. این مورد می تواند شامل موارد زیر باشد (البته محدود به موارد زیر نیست)
قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپی رایت بدون مجوز
استفاده غیر مجاز از علائم تجاری دیگران
استفاده غیر مجاز از لوگو های دیگران
هرگونه تخلف از قانون جرایم رایانه ای ایران
اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم یا کشور
انتشار اکاذیب علیه دیگران
کلاه برداری های اینترنتی و هرگونه عاملی که موجب فریب بازدیدکنندگان شود
سایتهای فعال در زمینه HYIP ویا دارای سیستم هرمی
فروش یا تبلیغ هرگونه کالا یا خدمات غیر مجاز طبق قوانین جاری ایران و کشوری که سرورها در آن قرار دارد
سایتهای مرتبط یا حامی گروههای شناخته شده تروریست بین المللی
استفاده از سرویس های ایده سازان بی‌نهایت برای نگهداری، ارسال، نمایش، انتقال، تبلیغ یا هر عمل مشابه بر روی داده های مرتبط با مسائل جنسی به هر شکل
10.2 مسئولیت محتوای درج شده در سرویس تامین شدۀ خریدار ویا متصل به دامنه خریداری شده از ایده سازان بی‌نهایت تماما بر عهده خریدار است . این مسئولیت شامل موارد تخلف عمد وسهو ویا مواردی که توسط اشخاص ثالث نیز انجام می پذیرد خواهد بود.
10.3 در صورت عدم رعایت قانون جرائم رایانه ای جبران کلیه خسارات وهزینه های مادی ومعنوی کلی وجزئی وارد بر ایده سازان بی‌نهایت در پاسخگوئی به مراجع ذیصلاح بر عهده خریدار خواهد بود.
10.4 ایده سازان بی‌نهایت برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرویسها واقامه دعوا وارائه اطلاعات خریدار که محتوای مجرمانه در سرویس خود ویا در سرویس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائی اقدام نماید.
مسئولیت خریدار
11.1 خریدار موظف است که کلیه قوانین ایده سازان بی‌نهایت و جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید. درصورت عدم رعایت، ایده سازان بی‌نهایت حق قطع سرویس به صورت موقت یا دائم و پیگرد قانونی ودریافت خسارت از خریدار را دارد وخریدار موظف به جبران کلیه خسارات وهزینه وارده بر ایده سازان بی‌نهایت می باشد همچنین هیچ وجهی بابت فسخ سرویس ویا ایام باقیمانده سرویس یا خسارت وارده به خریدار متخلف، پرداخت نخواهد شد.
11.2 خریداران مسئول عملکرد خود در رابطه با سرویس تهیه شده می باشند همچنین می بایست به حقوق سایر خریداران ایده سازان بی‌نهایت احترام بگذارند. ایده سازان بی‌نهایت حق تعلیق یا قطع دائم سرویس خریداران که به صورت خواسته یا ناخواسته موجب اختلال در سرویس سایر خریداران می گردد را برای خود محفوظ می دارد. ضمنا خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت
11.3 به غیر از آن دسته از قوانین که مستقیما به نحوه استفاده از سرویس برمی گردد که با پایان سرویس به پایان می رسد. بندهای دیگر قوانین پابرجا بوده وخریدار همواره موظف به رعایت قوانین عمومی وحقوقی ایده سازان بی‌نهایت خواهد بود.
11.4 کلیه مسئولیتهای عدم استفاده صحیح از سرویس خریداری شده با خریدار می باشد و ایده سازان بی‌نهایت تنها مسئول ارائه سرویس استاندارد و بر اساس تعهدات فنی اعلام شده در بسته های میزبانی خود می باشد.
گارانتی وپشتیبانی
12.1 ایده سازان بی‌نهایت معادل 7 روز تقویمی از زمان خرید دارای گارانتی برگشت پول بدون شرط تنها برای سرویس میزبانی وب خود می باشد. واز اینرو پس از این زمان، گارانتی به سرویس میزبانی خریدار تعلق نمی گیرد.
12.2 ایده سازان بی‌نهایت تنها مسئولیت سرویس دهی در حوزه خرید را دارد. در خصوص اختلالات و موارد دیگر مانند ارتباط اینترنت خریدار وبرنامه نویسی وب ونرم افزارها ومشکل دامنه ای که نزد دیگران ثبت شده است مسئولیتی متوجه ایده سازان بی‌نهایت نمی باشد. ایده سازان بی‌نهایت درخصوص اختلالاتی که در اثر اقدامات اشخاص ثالث یا سازمان های مرتبط یا ناشی از اقدامات خود خریدار یا عواملی که خارج از اختیار ایده سازان بی‌نهایت می باشد و خسارات ایجادشده مسئولیتی ندارد
12.3 ملاک وجود اختلال در سرویس، گزارش واحد فنی ویک سایت Tracer معتبر که باید توسط ایده سازان بی‌نهایت یا نظر رسمی کارشناس رسمی دادگستری تایید شده باشد،است.
12.4 زمان اختلال در سرویس خریدار در صورت درخواست کتبی وی با اعلام مدت اختلال وتائید واحد فنی در صورتی که میزان تجمعی آن از ابتدای دوره از 0.2% کل دوره بیشتر باشد به مدت سرویس افزوده می گردد .
12.5 ارائه خدمات پشتیبانی در ایده سازان بی‌نهایت بر مبنای پرتال پشتیبانی وبه صورت 24 ساعته وهفت روز هفته می باشد. ضمنا به درخواستهایی که از طریق ایمیل، اعلام گردد رسیدگی می شود.
12.6 نحوه ارتباط مستند خریدار برای درخواستهای گارانتی و پشتیبانی باید از طریق پرتال پشتیبانی باشد.
12.7 سرویس ها و رویه عمومی ایده سازان بی‌نهایت بر اساس استاندارد فنی بین المللی و داخلی و مصالح ایده سازان بی‌نهایت تعریف شده و برای خریدار غیر قابل تفکیک و تغییر است وخریدار موظف است بررسی لازم خود را قبل از خرید سرویس بعمل آورده باشد وخرید سرویس بمنزله پذیرش کلیه شرایط ایده سازان بی‌نهایت و قوانین و قواعد داخلی و بین المللی می باشد.
12.8 چنانچه سرویس طبق شرایط خرید ارائه شده باشد ایده سازان بی‌نهایت مسئولیتی در قبال عدم تطابق سرویس خریداری شده با نیاز مشتری ندارد.
12.9 ایده سازان بی‌نهایت نسبت به نصب و عملیاتی شدن نرم افزارهائی را که مورد تائید بخش فنی نمی باشد مسوولیتی ندارد.
12.10 ایده سازان بی‌نهایت در مقابل حوادث ناخواسته و خسارات غیر مستقیم وارد بر خریدار در استفاده از سرویس و یا اطلاعات خریدار محدود به بند خسارات این شرایط خواهد بود.
قوانین خاص میزبانی
13.1 ایده سازان بی‌نهایت مسئولیتی در قبال از بین رفتن داده های موجود در فضای میزبانی وب به خریدار نداشته و خریدار موظف تهیه نسخه پشتیبان از داده های موجود در سرویس خود خواهد بود و درصورت امکان و صلاحدید ایده سازان بی‌نهایت ، تحویل داده ها صرفا به خریدار و منوط به پرداخت هزینه های اعلامی از سوی ایده سازان بی‌نهایت امکان پذیر می باشد.
13.2 ایده سازان بی‌نهایت مسئولیتی نسبت به بارگذاری اطلاعات (Upload) در فضای میزبانی خریدار ویا download اطلاعات وی به صورت رایگان ندارد.
13.3 ایده سازان بی‌نهایت مسئولیتی نسبت به نصب نرم افزار برای خریدار به صورت رایگان ندارد.
13.4 خریداربایستی اطلاعات فنی کافی و آشنایی لازم جهت استفاده از سرویس میزبانی وب داشته ایده سازان بی‌نهایت مسئولیتی نسبت به آموزش و نحوه بهره برداری صحیح از سرویس ندارد. ولیکن درصورت تشخیص نیاز از سوی ایده سازان بی‌نهایت ایشان راهنمایی هایی را به خریدار ارائه می دهد.
سایر قوانین خاص
15.1 خریدار موظف است سرویسهایی که نزد ایده سازان بی‌نهایت تمدید می نماید را از نظر تمدید شدن کنترل نموده ودر صورت عدم تمدید توسط ایده سازان بی‌نهایت ، حداکثر 7روزتقویمی پس از زمان انقضاﺀ مراتب را کتبا به مقام مسئول ویا واحد شکایات ارسال نماید.
15.2 توافقات خاص تنها به صورت کتبی وبا مهرو امضاﺀ مجاز ایده سازان بی‌نهایت معتبر خواهد بود و توافقات با پرسنل به صورت کتبی یا شفاهی و یا به هر شکل دیگر از درجه اعتبار ساقط است .
15.3 خریدار موظف است تحویل ، تطابق واجرای صحیح سرویس خریداری شده را کنترل نماید.
15.4 ایده سازان بی‌نهایت هیچ مسئولیتی برای بدست آوردن دامنه از دست رفته و یا اطلاعات حذف شده از روی سرورهای میزبانی پس از اتمام قرارداد و یا به هر نحو دیگر،نخواهد داشت .
15.5 ایده سازان بی‌نهایت انقضاء سرویسهای خریدار را قبل از تاریخ انقضای سرویس طریق پست الکترونیک به خریدار یادآوری می نماید و عدم دسترسی خریدار به پست الکترونیکی خود، مسئولیتی را برای ایده سازان بی‌نهایت ایجاد نخواهد کرد. بدیهی است مسئولیت نگهداری داده ها و کنترل آنها از زمان انقضا سرویس بر عهده خریدار می باشد
15.6 وضعیت اعتبار، فهرست سرویسها و پرداختهای خریدار در اکانت وی در پرتال کاربران قرار دارد و همواره وی می تواند برای آگاهی از وضعیت عملکرد خود از طریق شناسه و کلمه عبور خود به آن مراجعه نماید.
15.7 مدت زمان قطع سرویس ناشی از عدم پرداخت مطالبات ایده سازان بی‌نهایت و همچنین زمان بررسی جرائم واعمال تشخیص کارشناسی به مدت زمان سرویس دهی افزوده نمی گردد.
15.8 امکان دریافت هرگونه سرویس هدیه پیش بینی شده در برخی از بسته های میزبانی تنها در هنگام خرید بسته وجود دارد و طی مدت قرارداد امکان رجوع به آن وجود نداشته و در صورت عدم استفاده هزینه آن به حساب کاربری خریدار واریز نمی شود.
نسخه پشتیبان (Backup)
16.1 به طور کلی مسئولیت تهیه نسخه پشتیبان از داده ها و فایلها با خود خریداران بوده و همه خریداران می بایست نسخه پشتیبان کلیه داده های مورد نیاز خود را در جایی غیر از تجهیزات و سرورهای ایده سازان بی‌نهایت نگهداری نمایند. در صورت بروز هر مشکل و عدم توانایی بازگرداندن اطلاعات از آرشیو بکاپ هیچگونه اعتراضی مسموع نخواهد بود و ایده سازان بی‌نهایت در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد.
شرایط و قوانین مالی
17.1 نحوه پرداخت به صورتیست که در پرتال کاربران درج شده است. به طور عمومی خریدار موظف است مدارک پرداخت خود را تا پایان مدت سرویس نگهداری نماید.
17.2 خریدار موظف است پرداخت خود را به طور نقدی ویا در وجه حسابهای اعلام شده در پرتال کاربران یا از طریق درگاههای آنلاین بانکی موجود در پرتال کاربران بپردازد .در شرایطی که گروه ۱۳ درراستای مساعدت با خریدار اقدام به پذیرش چک مدت دار در خصوص سفارش وی نماید، با عدم وصول وجه چک قرارداد منفسخ ومبالغ پرداختی توسط خریدار به عنوان خسارت غیرقابل استرداد به نفع گروه ۱۳ برداشت و گروه ۱۳ هیچ تعهدی درقبال خریدار نسبت به سرویس خریده شده و یا عودت وجه پرداختی نخواهد داشت وچنانچه ارائه سرویس خریدار آغاز شده باشد کل وجه چک نیز بعنوان خسارت توسط گروه ۱۳ وصول خواهدگردید و خریدار هیچ حق و ادعایی نسبت به وجوه پرداختی و یا استرداد چک نخواهدداشت.
17.3 به دلیل محدودیت های نگهداری داده های حسابداری، فیش بانکی و یا حواله ای که برای افزایش اعتبار و یا پرداخت یک صورت حساب، تنها تا 6 ماه پس از واریز قابلیت استفاده را خواهد داشت.
17.4 در صورتیکه گروه ۱۳ تشخیص دهد هر یک از سرویسها و یا کالای خریداری شده درزمان تحویل، با حجم بیشتر و یا باامکانات بهتر ویا زمان طولانی تر و یا هر مورد هزینه بر بالاتری از مشخصات مندرج در سفارش مورد استفاده وی قرار گرفته و یا به هر دلیل خریدار به این حجم بیشتر و یا امکانات بهتر و منابع بیشتر ویا زمان طولانی تر دست پیدا کرده است، حق خواهد داشت مبلغ ما به تفاوت تعرفه ای آنرا از خریدار دریافت نماید؛ پرداخت این هزینه برای خریدار اجباری می باشد و ایده سازان بی‌نهایت حق استیفا طلب خود را خواهد داشت.
17.5 ایده سازان بی‌نهایت برای گسترش خدمات و افزایش سرویس دهی به خریداران خود در بازه های مختلف زمانی اقدام به انتشار و توزیع کوپنهای خرید می نماید. لازم به ذکر است که ایده سازان بی‌نهایت فقط در بازه های تخفیف و ایام اعلامی کوپن های مربوطه را پذیرش می نماید.
17.6 برای خرید یک سرویس میزبانی و یا یک بسته نرم افزاری امکان پذیرش بیش از یک کوپن وجود ندارد.
17.7 هیچ یک از کمک هزینه ها و خدمات مازاد بسته ها قابل تبدیل به ارزش ریالی و کسر از فاکتور نمی باشد.
17.8 بازگشت پول :
17.8.1 کلیه سرویس های ایده سازان بی‌نهایت به استثنای سرویس های اعلام شده در زیر دارای 7 روز ضمانت برگشت وجه از زمان پرداخت می باشند. سرویس هایی که ضمانت برگشت پول ندارند عبارتند از:
کلیه هزینه های مربوط به خدمات دامین (شامل ثبت، انتقال، تمدید دامین) سرویس های سرور اختصاصی و تجهیزات و خدمات جانبی مرتبط با آنها (مانند فایروال، مانیتورینگ، مدیریت سرور و ...)
سرویس های میزبانی اختصاصی
17.8.2 ضمانت برگشت وجه تنها در هفته اول سرویس های جدید ارائه می شود. تمدید یا ارتقای هر سرویس شامل ضمانت برگشت وجه نمی شود.
17.8.3 پس از پایان مدت ضمانت برگشت وجه، هیچگونه درخواستی مبنی بر برگشت پول مسموع نخواهد بود
17.8.4 برگشت پول با درخواست کتبی مالک تنها با حضور وی یا نماینده قانونی او در محل ایده سازان بی‌نهایت یا از طریق اعلام یک شماره حساب سیبا توسط مالک به ایمیل ایده سازان بی‌نهایت و واریز اینترنتی به آن حساب از طریق سیستم اینترنتی سبا بانک ملی پس از کسر کارمزدهای مقرر ایده سازان بی‌نهایت و هزینه های قرارداد مانند هزینه پیک و هزینه کارمزد بانکی ممکن است.
17.9 بدهی ها :
17.9.1 ایده سازان بی‌نهایت با اعلام و اخطار قبلی و بعدی در خصوص تسویه بدهی های معوق حق قطع سرویسی که خریدار برای آن بدهکار است و یا سایر سرویسها و خریدهای قبلی خریدار را داشته و می تواند در صورت تمایل با تملک برخی از آنها معادل مبلغ آن در فاکتور فروش (نسبت به مدت اعتبار آن به کل زمان سرویس) از میزان بدهی (اصل بدهی، جرائم و یا خسارات وارده بر ایده سازان بی‌نهایت ) کسر نماید
17.9.2ایده سازان بی‌نهایت برای هر روز تاخیر خریدار در تسویه بدهی ها، خسارات ویا جرائم وامثالهم معادل دودهم درصد (0.2%) خسارت به صورت روزانه منظورمی نماید که بطور یکجا ودر هنگام تسویه بدهی، خریدار موظف به تسویه مجموع آن خواهد بود.
17.10 جرائم : 17.10.1 ایده سازان بی‌نهایت حق دریافت هزینه برای تاخیر مشتری در تمدید به موقع سرویس های دامنه، میزبانی و امثالهم را طبق تعرفه داخلی ایده سازان بی‌نهایت خواهد داشت.
17.10.2 ایده سازان بی‌نهایت حق دریافت هزینه فنی جهت رفع مسدودی یک سرویس را طبق تعرفه داخلی ایده سازان بی‌نهایت خواهد داشت.
فورس ماژور
ایده سازان بی‌نهایت هیچگونه مسئولیتی در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد پیش بینی نشده مانند بلایای طبیعی، جنگ، شورش، آشوب اجتماعی، انفجار، اعتصاب، حملات سایبری و محدودیتهای دولتی و تحریم را ندارد. با این حال در صورت بروز چنین مواردی ایده سازان بی‌نهایت تلاش خود را برای کاهش اثرات این موارد را می نماید. تحریم و عدم امکان تبادل ارز از موارد پیش بینی نشده خواهد بود.
انقضاء و تمدید خدمات
تاریخ تمدید یک سرویس منقضی شده، از زمان تاریخ انقضاء قبلی خواهد بود همچنین ایده سازان بی‌نهایت مسئولیتی در قبال نگهداری و ارائه اطلاعات و داده های خریدار پس از تاریخ انقضا نخواهد داشت.
پذیرش قوانین
با پرداخت مبلغ سفارش و یا عضویت در سایت ایده سازان بی‌نهایت ، خریدار مقررات ،شرایط و ضوابط ایده سازان بی‌نهایت را پذیرفته و نیازی به اخذ امضاء از خریدار وجود ندارد.
رویه حفاظت
ایده سازان بی‌نهایت درقبال حفاظت کامل از اطلاعات شخصی خریدار مسئول بوده و حق استفاده وارائه به اشخاص ثالث ویا استفاده تبلیغاتی را ندارد وتنها در صورت دریافت حکم قضائی اطلاعات شخص مورد تقاضا را بنا بر ضرورت قانونی در اختیار مقام قضائی قرار خواهد داد. اطلاعات مندرج در Whois دامنه به دلیل قابل رویت بودن برای عموم از این قاعده مستثنی می باشد.
خسارت و رفع مسئولیت
22.1 خدمات ایده سازان بی‌نهایت به همان شکلی که هستند ارائه می شوند و هیچگونه گارانتی صریح و ضمنی شامل آنها نمی گردد. ضمنا هیچگونه ضمانتی مانند مطابق نیاز خریدار بودن، بی عیب بودن، عدم قطعی، امنیت و ... ارائه نمی شود. همه ضمانتهای کتبی و شفاهی در مورد سرویسهای ایده سازان بی‌نهایت که توسط کارکنان یا نمایندگان و یا سایرین ارائه شوند فاقد اعتبار می باشند. ایده سازان بی‌نهایت هیچگونه خسارتی بابت عملکرد سرویس خود به هر نحو نمی پردازد.ایده سازان بی‌نهایت تحت هیچ شرایطی مسئول حوادث احتمالی (مانند از دست رفتن داده ها روی سرور) نخواهد بود.
22.2 سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختلاف به خریدار برای هریک از انواع سرویسها حداکثر معادل هزینه پرداختی آن سرویس توسط خریدار بوده و ایده سازان بی‌نهایت هیچگونه مسئولیتی در قبال جبران خساراتی مازاد بر این مبلغ نخواهد داشت
سلب اختیار
عدم اجراي بخشي از شرايط و قوانین ایده سازان بی‌نهایت نسبت به خریدار يا ديگران به منزله سلب حق اجراي قوانین از ایده سازان بی‌نهایت نمی باشد.